Media >  Mga Press Release  |  Saklaw ng Media | Makipag-ugnayan

Mga Press Release

Hulyo 20, 2021

Press Release: Ang Washington DC Temple Open House at Muling Paglalaan ay Magaganap sa 2022

Ingles
Espanyol

Pebrero 27, 2020

Press Release: Ang Washington DC Temple Open House at Mga Petsa ng Muling Pag-aalay ay Inanunsyo

Ingles

Abril 24, 2018

Press Release: Media Event sa Washington DC

Ingles
Espanyol
Pranses
Mandarin

Pebrero 23, 2017

Ang Oakland California at Washington DC Temples ay Isasara para sa Pagkukumpuni
Newsroom ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw.

Makipag-ugnayan sa amin

Para sa mga katanungan sa media, makipag-ugnayan [email protected]