Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw

Templo ng Washington DC
Open House 2022

BUKAS ARAW-ARAW, BUKOD ANG MGA LINGGO, 9 am hanggang 9 pm ABRIL 28–HUNE 11

Lahat ay iniimbitahan! Ang mga karagdagang tiket ay ginawang magagamit dahil sa makasaysayang pangangailangan na lumahok sa Open House. Libre ang mga tiket ngunit mabilis maubos. Ipareserba ang iyong puwesto ngayon upang matiyak na mayroon kang pagkakataon PASOK!

Halika at Tingnan ang Loob

Ang templo ay nasa sentro ng pagpapalakas ng ating pananampalataya at espirituwal na katatagan dahil ang Tagapagligtas at ang Kanyang doktrina ang pinakapuso ng templo.

Pangulong Russell M. Nelson

Mga Gallery ng Larawan

Ano ang nangyayari sa isang Templo?

Nakikita ng mga tao ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ang Templo bilang sentro ng nagbibigay-inspirasyong pag-asa, paghahanap ng kapayapaan sa loob, at pagpapalakas ng mga koneksyon bilang mga tagasunod ni Jesucristo.