Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw

Templo ng Washington DC
Open House 2022

Bukas araw-araw mula Huwebes, Abril 28, 2022, hanggang Sabado, Hunyo 4, 2022.
(Bukas araw-araw maliban sa Linggo)

Mga Ticket Para Sa Parking at Metro Shuttle Ay Makukuha Mula

Araw
Oras
Minuto
Segundo

Sa unang pagkakataon sa halos 50 taon, ang Washington DC Temple ay magbubukas sa publiko sa Spring 2022. Ito ay isang pambihirang pagkakataon para makapasok sa mahalagang landmark na ito na nakatayo bilang isang minamahal na lugar ng pagsamba para sa milyun-milyong tao sa Washington , DC at sa buong mundo. 

Hindi lamang mararanasan ng mga bisita ang magandang arkitektura, sining, at palamuti kundi pati na rin ang kakaibang pakiramdam ng kapayapaan at pag-asa na pumupuno sa sagradong gusaling ito. Lahat ay inaanyayahan na dumalo.

Ang templo ay nasa sentro ng pagpapalakas ng pananampalataya at espirituwal na katatagan dahil lahat ng itinuro sa templo ay nagdaragdag ng pang-unawa kay Jesucristo.

Pangulong Russell M. Nelson

Inaanyayahan namin ang lahat na bisitahin at pumasok sa loob ng ikonic na gusaling ito at tuklasin kung paano tinitingnan ng mga tao ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ang Templo bilang sentro ng nagbibigay-inspirasyong pag-asa, paghahanap ng kapayapaan sa loob, at pagpapatibay ng mga koneksyon bilang mga tagasunod ni Jesucristo. 

Habang ang mundo ay patuloy na nakikipagbuno sa pangmatagalang epekto ng kamakailang pandaigdigang pandemya, umaasa kaming lahat ay darating at magbahagi ng ligtas at nakapagpapasiglang karanasan.

Basahin ang Opisyal na Open House Announcement

Washington DC Open House Instagram Feed

Washington DC Open House

Inaanyayahan namin ang lahat na pumunta at tingnan ang loob ng Washington DC Temple sa pampublikong open house na mangyayari bago ang muling paglalaan mula Abril 28–Hunyo 4, 2022.