Lumaktaw sa nilalaman

Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw

Templo ng Washington DC

Pagbubukas muli ng Visitors' Center sa Hunyo 17

Ang sentro ay muling magbubukas sa publiko sa Biyernes, Hunyo 17 araw-araw mula 10 am hanggang 9 pm Lunes-Sabado at 12 pm hanggang 9 pm Linggo. Ang Visitors' Center ay bukas sa buong taon na may mga exhibit, aktibidad, at kaganapan na pampamilya, walang bayad, at bukas sa publiko.

Alamin ang tungkol sa mga paparating na kaganapan

Halika at Tingnan

Ang templo ay nasa sentro ng pagpapalakas ng ating pananampalataya at espirituwal na katatagan dahil ang Tagapagligtas at ang Kanyang doktrina ang pinakapuso ng templo.

Pangulong Russell M. Nelson

Mga Gallery ng Larawan

Ano ang nangyayari sa isang Templo?

Nakikita ng mga tao ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ang Templo bilang sentro ng nagbibigay-inspirasyong pag-asa, paghahanap ng kapayapaan sa loob, at pagpapalakas ng mga koneksyon bilang mga tagasunod ni Jesucristo.

Tagalog
Powered by TranslatePress »