< بازگشت به همه گالری ها

تاریخ

عکاسی از ساخت و ساز اصلی و وقف معبد واشنگتن دی سی، به علاوه عکاسی از آخرین بازسازی.

ساخت اصلی - دهه 1970

بازسازی - 2019–2021